ÁrnyasnetÁrnyas ÓvodaPedagógia → Kapcsolataink

Kapcsolataink

Óvoda és szülő kapcsolata

A hatékony pedagógiai munkához elengedhetetlen a család és az óvoda jó kapcsolata.
Nevelőmunkánk a szülők közreműködése nélkül nem lehet elég eredményes. Mivel óvodánkban kis létszámú csoportok működnek a családias jelleg könnyen megvalósítható.
Az óvodába járó gyermekek szüleivel őszinte és jó a kapcsolatunk. A jó kapcsolat alapja a nyitottság és a problémák iránti érzékenység, a kölcsönös bizalom, a másik fél tisztelete, az őszinte segítőszándék, empátia, tapintat, tolerancia. A szülők tájékoztatása és a gondok közös megoldása mindennapi munkánk fontos része. Hangsúlyozzuk a családi nevelés elsődlegességét, a gyermek fejlődéséről folyamatosan tájékoztatjuk a szülőket.

Az együttműködés formái:
Szülői értekezletek
Fogadóórák
Családlátogatások
Kirándulások
Ünnepek, rendezvények
Csoport beszámolók

Bölcsődénk és óvodánk kapcsolata

A két intézmény között olyan tartalmas kapcsolat kialakítására törekszünk, amely a kölcsönös érdeklődés jegyében lehetővé teszi egymás munkájának, céljainak megismerését, megértését és ezáltal a gyermekek számára a zökkenőmentes átmenetet.
Ennek egyik eszköze, hogy az óvónők meglátogatják a bölcsődei csoportokat, megismerkednek az óvodába készülő gyermekekkel. A gondozónők átadják az információkat az óvónőknek a gyermek fejlődéséről, egyéni szokásairól. Ezt követően kerülhet sor a gondozónőkkel közösen az óvodalátogatásra. Az első óvodai napon a bölcsődei gondozónő fogadja a gyermeket az óvodában, majd a beszoktatás ideje alatt – és később is – többször meglátogatja a kicsiket.

A két intézmény hatékony együttműködését nevelési elveik, szemléletük, valamint az erre épülő gyakorlatuk, a gyermekkép, a gyermekről vallott azonos gondolkodás biztosítja. Közös célunk, hogy az óvodába lépő kisgyermek elsősorban a vele kapcsolatos bánásmód területén ne tapasztaljon nagy változásokat. Az új épület, az új tárgyi eszközök, az új csoporttársak és felnőttek élménye természetesen illeszkedjék addigi életébe, a változásokat érdekesnek, kedvezőnek élje meg. Ezt a szülők számára is biztosítani kell. Célunk, hogy mind a gyermek, mind a szülők, valamint a gondozónők és az óvónők is saját szerepükben megerősítve, partnerként, aktívan vegyenek részt a nevelés folyamatában.

Óvoda és iskola kapcsolata

Az óvodából az iskolába való átmenet hirtelen változást jelent a gyermekek számára még akkor is, ha felkészítjük őket rá. Az óvodapedagógus és a tanító feladata, hogy az adott fejlettségi szintet figyelembe véve nevelje a gyermeket.
Az óvodáskor végét testi és pszichés fejlődésbeli változások egyaránt jelzik: megváltoznak a testarányok, megindul a fogváltás, jelentős változások zajlanak a központi idegrendszerben, formálódnak a műveleti gondolkodás alapjai, a fogalmi emlékezet fejlődésével nő a gyermek emlékezetének terjedelme, a gyermek már képes lesz hosszabb idejű (kb. 20-25 perc) szándékos figyelemre, kialakul a feladattudata, érdeklődése fokozódik, mozgása rendeződik, finommozgása pontosabbá válik.
Nagy szerepe van a rugalmas iskolakezdés lehetőségének, amikor is a gyermeknek van ideje felkészülni, illetve megtanulni alkalmazkodni az iskolai élethez. Normál fejlődésű gyermek 6-7 éves korára iskolaéretté válik, ennek elérésében van meghatározó feladata az óvodai nevelésnek.
Az óvodában töltött időszak döntően befolyásolja a gyermek attitűdjét az iskolával szemben. Az óvoda, mint a közoktatás első láncszeme képezi azt az alapot, amelyre építhet az iskola.
Nagy eltérés lehet a gyerekek fejlettségi szintje között ez természetes, és nem baj, ha valaki még nem tart ott, ahol a többiek. Az általános iskola kezdő szakaszában a hangsúly a fejlesztésen van. A tanítók év elején megfigyelnek, megismernek minden kisgyereket, és ennek megfelelően tervezik meg a munkát. A kevésbé fejlett területeket különböző módszerekkel fejlesztik, nem várnak senkitől többet, mint amire éppen akkor képes. A differenciálás, a csoportfoglalkozás lehetővé teszi, hogy mindenki a saját ütemének megfelelően haladjon. Első osztályban kiemelt szerepe van a mozgásnak, a játéknak, ezek segítségével észrevétlenül nagyon sok mindent megtanulnak. De fokozatosan alkalmassá válnak az akaratlagos tanulásra, és igénylik is, hiszen sikert ez okoz.
Mindazokkal az iskolákkal, ahol az óvodánkból elballagó gyermekek megkezdték tanulmányaikat, felvesszük a kapcsolatot és visszajelzést kérünk a gyermek tanulmányi előremeneteléről. Ezek az értékelések visszaigazolják pedagógiai munkánk eredményességét.

Film
Árnyas Óvoda bemutató film
Hírlevél feliratkozás
e-mail cím: